Bæredygtighed og Samfundsansvar

EU har lanceret en række krav til bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosureforordningen) samt krav om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (taksonomiforordningen), som vi som kapitalforvalter skal forholde os til og offentliggøre på vores hjemmeside, i præ-kontraktuelle dokumenter samt i vores periodiske rapporter.

Nærværende dokument skal derfor ses som opfyldelse af disse krav for Sorgenfri Kapitalforvaltning samt de alternative investeringsfonde, som Sorgenfri Kapitalforvaltning forvalter.

Dokumentet vil i overensstemmelse med disclosureforordningens artikel 12 løbende blive ajourført

Disclosureforordningen stiller krav om, at kapitalforvaltere er helt åbne omkring deres bæredygtige produkter og skelner mellem fonde, som tager bæredygtighedsfaktorer i betragtning i investeringsbeslutningen, og dem som ikke gør.

Artikel 9 fonde er dem, som går målrettet efter at have en positiv indvirkning på miljø og samfund uden at gøre væsentlig skader på andre bæredygtighedsmål.

Artikel 8 fonde er dem, som fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika eller ekskluderer aktiver, som ikke indordner sig den bæredygtige udvikling.

Fonde, som ikke falder ind under bestemmelserne i artikel 8 og 9, er fonde, som slet ikke eller kun i mindre grad tager bæredygtige hensyn. Disse fonde anses ikke som bæredygtige.

Når vi i Sorgenfri Kapitalforvaltning træffer en investeringsbeslutning, sker der ud fra dynamiske og gennemprøvede tekniske analyser og momentummodeller, der udnytter de op- og nedture en given aktie har. De udsving er ofte overgjort, hvilket er med til at gøre det vanskeligere for den traditionelle investor, men vi investerer netop ind i bevægelser og udsving. Vi er således mere kortsigtede end den traditionelle investor, der typisk investerer efter langsigtede køb-og-behold strategier med fokus på værdiansættelser og langsigtet værditilvækst. Bæredygtighed, samfundsansvar og god ledelse er derfor ikke en del af vores overvejelser, når vi træffer investeringsbeslutninger, og vores fonde kan derfor ikke betegnes som bæredygtige.

Hvis et finansielt produkt ikke er bæredygtigt – ikke omfattet af artikel 8 eller 9 i disclosure-forordningen, skal man ifølge artikel 7 redegøre for, om man så i sin investeringsbeslutning tager højde for negative bæredygtighedspåvirkninger ved sine investeringsbeslutninger – og hvis man ikke tager højde for dette, skal man redegøre for, hvorfor man ikke gør det.

Når vi i Sorgenfri Kapitalforvaltning træffer en investeringsbeslutning, er negative bæredygtighedspåvirkninger ikke en del af vores overvejelser, og vi skal nedenfor kort redegøre for, hvorfor de ikke er det.

I Sorgenfri Kapitalforvaltning går vi ikke ind for forurening, overtrædelse af menneskerettigheder, børnearbejde, ulighed, diskrimination, korruption eller bestikkelse.

I Sorgenfri Kapitalforvaltning opererer vi udelukkende på de europæiske og nordamerikanske markeder – det vi normalt kalder den civiliserede og demokratiske verden.

Her går vi ud fra, at alle markedsdeltagere overholder gældende love og regler, og er det ikke tilfældet, at de relevante myndigheder griber ind.

Og derfor mener vi også, at det er moralsk i orden at investere i alle virksomheder på disse markeder.

Hverken disclosure- eller taksonomiforordningen angiver konkrete krav til bæredygtigheds-politikkens indhold. Det betyder, at der ikke er definerede rammer og vilkår at leve op til – man sætter selv sine egne rammer.

Det kan godt ske, at vi i Sorgenfri Kapitalforvaltning investerer i “grønne virksomheder”, men dette vil vi ikke gøre for at være “grønne”, men fordi vi tror, at vi vil opnå det bedste afkast ved det. For når vi i Sorgenfri Kapitalforvaltning tager en investeringsbeslutning, er alt fokuseret på at opnå det højest mulige afkast med den lavest mulige risiko. Det kan ikke være mere simpelt – og alligevel så vanskeligt.

De alternative investeringsfonde, som Sorgenfri Kapitalforvaltning forvalter, har ingen ansatte, og direktion/bestyrelse har ingen resultatafhængig aflønning, som direkte eller indirekte vil kunne påvirke beslutningsprocesser omkring bæredygtighed.

Sorgenfri Kapitalforvaltning selv har ligeledes ingen resultatafhængig aflønning af hverken direktion, bestyrelse eller ansatte, som direkte eller indirekte vil kunne påvirke beslutningsprocesser omkring bæredygtighed.

Sorgenfri Kapitalforvaltning modtager ud over sit faste honorar også et resultatafhængigt honorar for forvaltning af alternative investeringsfonde. Dette resultatafhængige honorar er udelukkende afhængig af forrentningen af den investerede kapital.

Fotosyntesen i alle grønne planter er grundlaget for livet på jorden

Uden grønne planter og fotosyntese kan ingen mennesker eller dyr eksistere, og jorden vil være en død ørken.

Planter og træer er baseret på to kemiske forbindelser: CO2 og vand (H2O).
Ved hjælp af fotosyntese, som foregår i alle planter, bliver CO2, vand og varme sammen med energi fra solens stråler til glukose og ilt. Glukosen bruger planterne til at opbygge deres cellulosestrukturer og til andre kulhydrater, som lagres i planternes frugter, bær med mere. Ilt frigives som et restprodukt.

Dette grundlæggende forhold betyder, at der ikke vil være nogle grønne planter eller træer uden CO2 og vand. I jordens økosystem har vi masser af vand, men ganske begrænset med CO2, der kun findes som et sporelement i atmosfæren (0,04%) og i havet.

Ved et CO2 niveau i atmosfæren på under 0,03% hæmmes planter og træer i deres vækst af mangel på CO2. Falder CO2 niveauet til 0,01% eller derunder, stopper al fotosyntese, alle planter dør, og livet på jorden slutter.

Der er således 3 faktorer, der er vigtige for at få rig vegetation: Vand, CO2 og varme.

Den periode med koldt klima og lavt CO2-niveau, som vi i princippet havde fra 1300-tallet og til midten af 1800-tallet, var præget af sult, død, hungersnød og alle de deraf følgende sygdomme, der flere gange udslettede store dele af befolkningerne på vores breddegrader. Det var alt andet end en optimal tilstand – det var en reel klimakrise.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.